Skip to content

Meer aandacht voor mensen met een beperking in verkiezings programma’s

Verwijzingsbordje naar het stembureau

Nog een paar dagen en dan kan iedereen in het stemhokje weer laten horen wat hij of zij belangrijk vindt voor Tilburg. Voor ons is dat natuurlijk de toegankelijkheid en de aandacht voor mensen met een beperking. We namen de proef op de som en checkten alle verkiezingsprogramma’s op de voor ons belangrijke thema’s.

Voordat we onze bevindingen met jullie delen willen we nog wel opmerken, dat we ons alleen gebaseerd hebben op de teksten uit de verkiezingsprogramma’s. Het zegt niets over hoe de politieke partijen zich in de praktijk inzetten voor mensen met beperking en/of het thema toegankelijkheid.

Beperking

Van de 14 politieke partijen hebben er 8 expliciet aandacht voor mensen met een beperking. Bij ongeveer de helft gaat het om algemene opmerkingen als “Iedereen moet mee kunnen doen” en “Gelijke kansen voor iedereen”, maar er zijn ook partijen die heel expliciet aangeven waar zij zich voor gaan inzetten voor deze doelgroep. PvdA, CDA en D66 geven aan toegankelijk onderwijs en studiemogelijkheden voor iedereen belangrijk te vinden. Lokaal Tilburg benoemt participatie op de arbeidsmarkt als aandachtspunten en ONS Tilburg en GroenLinks willen dat iedereen, ook mensen met een beperking, kunnen sporten. 

SP, CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren onderschrijven het VN Verdrag voor de rechten van mensen met handicap en vinden dat het beleid van de gemeente Tilburg hieraan moet voldoen. Partij voor de Dieren zegt hierover: “Kern van het sociale beleid hoort te zijn: “Niets over ons, zonder ons”. Een belangrijke kernwaarde uit het VN Verdrag, die wij zeker onderschrijven.

Toegankelijkheid

Bijna alle partijen hebben aandacht voor toegankelijkheid. Ze onderschrijven het belang van toegankelijke openbare ruimte en openbare gebouwen. PvdA en SP benoemen daarnaast beiden de aanwezigheid en spreiding van goed toegankelijke invalidentoiletten. PvdD legt, naast de fysieke toegankelijkheid, ook de nadruk op het gebruik van gebarentolk bij belangrijke gemeentelijke evenementen en de ondertiteling van raadsuitzendingen. PvdA wil ook graag een aantal toegankelijke speeltuinen realiseren en heeft de ambitie om voor 2025 alle bushaltes in Tilburg toegankelijk te maken. 

Ook voor digitale toegankelijkheid is aandacht in de verschillende partijprogramma’s, al verschillen de meningen wel over hoe hier invulling aangegeven moet worden. CDA schrijft dat de digitale en mobiele dienstverlening wordt uitgebreid, zodat de gemeente ook digitaal toegankelijk is. PvdD zegt juist: “Inwoners die niet uit de voeten kunnen met digitale middelen kunnen voor gemeentezaken telefoneren of bij een fysieke balie terecht…” PvdA vindt het belangrijk dat er een subsidieregeling komt die maatschappelijke organisaties de mogelijkheid biedt om hun websites digitaal en toegankelijk in te richten.

Vijf partijen hebben ook aandacht voor begrijpelijke taal. VVD, PvdD, GroenLinks, CDA en LST benadrukken allemaal dat begrijpelijke taal belangrijk is. LST legt de nadruk op begrijpelijke info over rechten en plichten. De andere partijen trekken het breder en vinden dat alle communicatie met burgers begrijpelijk en toegankelijk moet zijn.

Positieve ontwikkeling

Na het lezen en analyseren van de verkiezingsprogramma’s zijn we hoopvol gestemd. In bijna alle programma’s is aandacht voor de belangen van mensen met een beperking. De algemeenheden, als “iedereen moet mee kunnen doen”, hebben plaatsgemaakt voor explicietere bewoordingen en meer concrete acties.

Daarnaast zien we, ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook meer ervaringsdeskundigen met een (zichtbare) beperking op de kieslijst staan. Dit zorgt dan hoe dan ook voor meer bewustwording binnen de eigen politieke partij, de gemeenteraad én het college.

We hopen dat deze ontwikkelingen straks ook terug te lezen is in het nieuwe coalitieakkoord. Maar voor het zover is, is eerst het woord aan de kiezer. Laat jij ook je stem horen?